Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag - ANBI

Adresse / Adres: Bleijenburg 3B, 25111 VC Den Haag

RSIN: 002712350

Bekenntnis und Aufgaben der Gemeinde, die Wege zur Verwirklichung dieser Aufgaben sowie die Funktionen innerhalb des Vorstandes sind in unserer Satzung festgelegt.

De Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag (DEGiH) is een in 1857 opgerichte, en in 1859 van staatswege erkende, onafhankelijke protestantse geloofsgemeenschap op basis van het lutherse en het gereformeerde belijdenis. Haar leer, gemeenschap en werk berusten op de bijbel, op het evangelie van Jezus Christus. Haar doelstelling is de kerkelijke begeleiding van alle Duitstalige protestantse christenen in Den Haag en omgeving. Ook wil zij een schakel zijn tussen Duitstalige en Nederlandse christenen.

Met dat doel houdt zij regelmatig openbare kerkdiensten, deels met avondmaal, onderwijst zij kinderen en jongeren in het christelijke geloof en onderhoudt zij veelvoudige kontakten met andere kerken in Den Haag. Ook ondersteunt zij hulpbehoevenden en nieuwkomers en organiseert zij veelsoortige activiteiten en evenementen.

Het bestuur van de DEGiH ligt bij de kerkenraad, bestaande uit de predikant(e)/het predikanten-echtpaar en een aantal leken, laatstgenoemde gekozen door en uit haar leden. Uit meerdere kandidaten, voorgesteld door de afdeling Ökumene und Auslandsarbeit van de Evangelische Kirche in Deutschland, worden ook predikant, predikante of predikanten-echtpaar door de leden van de DEGiH gekozen.

De beloning van predikant, predikante of predikanten-echtpaar oriënteert zich aan de regelingen van de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). De beloning van den overige medewerker(s) in loondienst oriënteert zich aan de regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De leken in de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Ook waken de leden van de raad over de financiële slagkracht van de gemeente en legen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de ledenvergadering.

 • Informatie over 2022

  Informatie over het jaar 2022 vindt u op het Standaardformulier publicatieplicht.

 • Informatie over 2021

  Informatie over het jaar 2021 vindt u op het Standaardformulier publicatieplicht.

 • Informatie over 2020

  Informatie over het jaar 2020 vindt u op het Standaardformulier publicatieplicht.

 • Informatie over 2019

  Informatie over het jaar 2019 vindt u in het jaarverslag alsmede de financiële verantwoording met toelichting.

 • Informatie over 2018

  Jaarverslag 2018

  2018 was voor onze gemeenteleven weer een heel mooi jaar met vele feestelijke diensten maar ook met ingrijpende veranderingen.

  In mei maakte het predikantenechtpaar bekend dat beide partners per 1 augustus banen aan een opleidingsinstituut in Duitsland aanvaard hadden. Daaroom werd in juni bij de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) een aanvraag voor een nieuwe predikant(e) of predikantenechtpaar ingediend. Gezien de sollicitatie- en verkiezingsprocedure een jaar duurt, zal de door de gemeenteleden gekozen predikant echter pas op 1 augustus 2019 in dienst treden. In de tweede helft van 2018 verzorgde daarom een gepensioneerde predikant uit Duitsland als waarnemer de erediensten en het geestelijke welzijn van de gemeenteleden. Ook onze eigen hulppredikers waren voorgangers in talrijke diensten.

  De diensten waren in 2018 in het algemeen goed bezocht. Ook onze doelgroep-activiteiten zoals bijv. tienerclub, literatuurclub, projectkoor, dameskring, Bijbel- en gespreksgroep kunnen zich verheugen in een trouwe groep deelnemers.

  Onze gemeente telt 443 leden en 100 vrienden. Meer dan een kwart van onze leden en vrienden is jonger dan 16 jaar. Het kerkbestuur had aan het begin van het jaar tien leden. Op de algemene ledenvergadering op 24 maart 2018 werden vier leden in hun ambt bevestigd en twee nieuwe leden erbij gekozen nadat een lid het kerkbestuur had verlaten. Het predikantenechtpaar maakte tot juli deel uit van het kerkbestuur.

  Op Pinksterzondag 2018 hebben 13 kinderen hun doop in een feestelijke dienst bevestigd (“Konfirmation”). In de herfst heeft dan een nieuwe groep van 17 kinderen begonnen met de voorbereiding voor deze bevestiging. Er werden in 2018 vijf kinderen in onze gemeente gedoopt en vijf mensen kerkelijk begraven.

  De banden met de Duitse internationale school in Den Haag kwamen tot uiting door het lesgeven aan de school door de predikanten tot juli, en door een dienst en zegen aan het begin van het schooljaar. Het kerstconcert van de studenten van de Duitse school vond in december weer plaats in ons kerkgebouw. Voor onze gemeente nam de predikante weer deel aan de voorbereiding en uitvoering van de Jom Hashoa-herdenking.

  In maart en oktober vonden de jaarlijkse kledingbeurzen plaats, en op 1 december de jaarlijkse kerstmarkt. Alle drie markten waren drukbezocht; zij droegen daarmee bij aan de vergroting van onze naamsbekendheid en vormden zo ook weer een mooie steun voor de financiële situatie van onze gemeente. Meer informatie over onze financiën vindt u hier.

 • Informatie over 2017

  Terugblik 2017

  2017 was voor onze gemeenteleven weer een heel mooi jaar met vele feestelijke diensten. De diensten waren in 2017 in het algemeen goed bezocht. Ook onze doelgroep-activiteiten (bijv. tienerclub, literatuurclub, projectkoor, dameskring, Bijbel- en gespreksgroep) kunnen zich verheugen in een trouwe groep deelnemers.

  Onze gemeente telt 447 leden en 103 vrienden. Meer dan een kwart van onze leden en vrienden is jonger dan 16 jaar. Het kerkbestuur had aan het begin van het jaar tien leden. Op de algemene ledenvergadering op 26 maart 2017 werden twee leden in hun ambt bevestigd en een nieuw lid erbij gekozen. Het predikantenechtpaar maakt uit hoofde van zijn functie deel uit van het bestuur. De vicarissen die van oktober 2016 t/m september 2017 en september t/m december 2017 in onze gemeente werkzaam waren, namen aan de bestuursvergaderingen zonder stemrecht deel.

  Op Pinksterzondag 2017 hebben 15 kinderen hun doop in een feestelijke dienst bevestigd en een groep van 13 kinderen begon in de herfst met de voorbereiding voor deze bevestiging. Er werden in 2017 zes kinderen in onze gemeente gedoopt en 3 mensen werden kerkelijk begraven.

  Ook in 2017 werd een dienst samen met de Lutherse gemeente Den Haag gevierd en een dienst met de Duitse katholieke gemeente in Den Haag. De banden met de Duitse school vonden uitdrukking door het lesgeven aan de Duitse school door de predikanten en de vicaris, en door een dienst en zegen aan het begin van het schooljaar. Voor onze gemeente nam onze predikante ook weer deel aan de voorbereiding en uitvoering van de Jom haShoa-herdenking. Vanwege het Reformatiejubileum organiseerden wij talrijke evenementen, al dan niet samen met de Lutherse gemeente.

  Op 25 maart en 7 oktober vonden de jaarlijkse kledingbeurzen plaats, en op 2 december de jaarlijkse kerstmarkt. Alle drie markten waren druk bezocht; zij droegen daarmee bij aan de vergroting van onze naamsbekendheid en vormden zo ook weer een mooie steun voor de financiële situatie van onze gemeente. Het concert op 12 februari om fondsen te werven voor de restauratie van ons orgel zorgde eveneens voor meer bekendheid en inkomsten. Meer informatie over onze financiën vindt u hier.

Stichting tot behoud van het kerkgebouw van de Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag - ANBI

Adresse / Adres: Bleijenburg 3b, 2511 VC Den Haag

RSIN: 8161.71.695

Ziel der Stiftung ist das Einwerben von Spendengeldern für die Restaurierung und den Unterhalt des Kirchengebäudes der Deutschen Evangelischen Gemeinde in der Bleijenburg 5, das als "Rijksmonument" (Nummer 459703) eingestuft ist.

Derzeit wirbt die Stiftung Spendengelder ein, um die seit Juni 2020 laufende Restaurierung der neogotischen Flaes-Orgel von 1870 zu unterstützen, die als festes Inventar Teil der Denkmaleinheit ist.

Het doel van de stichting is het werven van fondsen voor de restauratie en het onderhoud van het kerkgebouw van de Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag, Bleijenburg 5, 2511 VC Den Haag. Dit gebouw is een rijksmonument (nummer 459703).

Op dit moment worden er fondsen geworven om het door Pieter Flaes in 1870 gebouwde neo-gotische orgel te restaureren (begin werkzaamheden juni 2020). Het orgel maakt net als de rest van het neo-gotische inventaris deel uit van het rijksmonument.