Terugblik 2017

2017 was voor onze gemeenteleven weer een heel mooi jaar met vele feestelijke diensten. De diensten waren in 2017 in het algemeen goed bezocht. Ook onze doelgroep-activiteiten (bijv. tienerclub, literatuurclub, projectkoor, dameskring, Bijbel- en gespreksgroep) kunnen zich verheugen in een trouwe groep deelnemers.

Onze gemeente telt 447 leden en 103 vrienden. Meer dan een kwart van onze leden en vrienden is jonger dan 16 jaar. Het kerkbestuur had aan het begin van het jaar tien leden. Op de algemene ledenvergadering op 26 maart 2017 werden twee leden in hun ambt bevestigd en een nieuw lid erbij gekozen. Het predikantenechtpaar maakt uit hoofde van zijn functie deel uit van het bestuur. De vicarissen die van oktober 2016 t/m september 2017 en september t/m december 2017 in onze gemeente werkzaam waren, namen aan de bestuursvergaderingen zonder stemrecht deel. 

Op Pinksterzondag 2017 hebben 15 kinderen hun doop in een feestelijke dienst bevestigd en een groep van 13 kinderen begon in de herfst met de voorbereiding voor deze bevestiging. Er werden in 2017 zes kinderen in onze gemeente gedoopt en 3 mensen werden kerkelijk begraven.

Ook in 2017 werd een dienst samen met de Lutherse gemeente Den Haag gevierd en een dienst met de Duitse katholieke gemeente in Den Haag. De banden met de Duitse school vonden uitdrukking door het lesgeven aan de Duitse school door de predikanten en de vicaris, en door een dienst en zegen aan het begin van het schooljaar. Voor onze gemeente nam onze predikante ook weer deel aan de voorbereiding en uitvoering van de Jom haShoa-herdenking. Vanwege het Reformatiejubileum organiseerden wij talrijke evenementen, al dan niet samen met de Lutherse gemeente.

Op 25 maart en 7 oktober vonden de jaarlijkse kledingbeurzen plaats, en op 2 december de jaarlijkse kerstmarkt. Alle drie markten waren druk bezocht; zij droegen daarmee bij aan de vergroting van onze naamsbekendheid en vormden zo ook weer een mooie steun voor de financiële situatie van onze gemeente. Het concert op 12 februari om fondsen te werven voor de restauratie van ons orgel zorgde eveneens voor meer bekendheid en inkomsten. Meer informatie over onze financiën vindt u hier.