Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag - ANBI

Adresse / Adres: Bleijenburg 3B, 25111 VC Den Haag

Steuernummer / Fiscaal nummer: 002712350

Bekenntnis und Aufgaben der Gemeinde, die Wege zur Verwirklichung dieser Aufgaben sowie die Funktionen innerhalb des Vorstandes sind in unserer Satzung festgelegt.

De Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag (DEGiH) is een in 1857 opgerichte, en in 1859 van staatswege erkende, onafhankelijke protestantse geloofsgemeenschap op basis van het lutherse en het gereformeerde belijdenis. Haar leer, gemeenschap en werk berusten op de bijbel, op het evangelie van Jezus Christus. Haar doelstelling is de kerkelijke begeleiding van alle Duitstalige protestantse christenen in Den Haag en omgeving. Ook wil zij een schakel zijn tussen Duitstalige en Nederlandse christenen.

Met dat doel houdt zij regelmatig openbare kerkdiensten, deels met avondmaal, onderwijst zij kinderen en jongeren in het christelijke geloof en onderhoudt zij veelvoudige kontakten met andere kerken in Den Haag. Ook ondersteunt zij hulpbehoevenden en nieuwkomers en organiseert zij veelsoortige activiteiten en evenementen.

Het bestuur van de DEGiH ligt bij de kerkenraad, tegenwoordig bestaande uit het predikanten-echtpaar en een aantal leken, laatstgenoemde gekozen door en uit haar leden. Uit meerdere kandidaten, voorgesteld door de afdeling Ökumene und Auslandsarbeit van de Evangelische Kirche in Deutschland, worden ook predikant, predikante of predikanten-echtpaar door de leden van de DEGiH gekozen.

De beloning van predikant, predikante of predikanten-echtpaar oriënteert zich aan de regelingen van de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). De beloning van den overige medewerker(s) in loondienst oriënteert zich aan de regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De leken in de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Ook waken de leden van de raad over de financiële slagkracht van de gemeente en legen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de ledenvergadering. Een verkorte versie van het jaarverslag vindt u hier.

Toelichting bij de financiële verantwoording

De staat van baten en lasten geeft inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen daarom niet sterk afwijken van de bestedingen van het verslagjaar. 

De DEGiH ontvangt geen overheidssubsidie, behalve voor de instandhouding van haar kerkgebouw dat een rijksmonument is. Zij zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden geven naar draagkracht, verder ontvangt de gemeente giften van vrienden. Ook organiseert zij jaarlijks twee kledingbeurzen en een kerstmarkt waarvan de inkomsten de gemeente ten goede komen. Verder heeft de gemeente inkomsten door verhuur van de kerk en de bijgebouwen. Ter bekostiging van noodzakelijke reparaties houdt de gemeente een kleine financiële buffer aan.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en de administratief medewerker. Daarnaast worden ook middelen besteed aan het in stand houden van het kerkgebouw met bijbehorende bijgebouwen die nodig zijn voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en voor een klein deel aan de kosten van de eigen organisatie. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.